Copyright © All Rights Reserved yoursite.comm
Rice Street ​​Gardens

2017 Gardener Contract--Nepali

READ, FILL OUT, SIGN, & MAIL THIS FORM TO:
   SHERRY SANDERS
   363 MCCARRONS BLVD.
   ROSEVILLE, MN 55113

Click here for printable version
   
गार्डेनरका सहमती/नियमहरु

At the Rice street gardener (RSG), म तलदिएका नियाम् पालन् गर्ने छु। 
* आफ्नु बारिको टुक्राको $२० तिर्नु पर्ने र ४ घन्टा श्रम सेवा दिनुपर्ने छ। 
* जैबिक तरिका बाट मात्रै खेती गर्न पाइने छ।
*  बगैचामा काम गर्ने सबैलाइ मान गर्नु र फलेका खाने कुरा र बोट बिरुवा नचोर्नु।
* झार,ढुङ्गा र पातपतिङगरको टुङ्गो लगाइ बाटो सफा राख्नु।
* मेरो मैला फालँछु र दिइएको वस्तु सही ठाउँ  मा रारवछु।
* आफ्नु बालबच्चा र नया आगन्तुकको ख्याल राख्नु।
* सुर्ती बिडि सेवन,थुक्न,मन परि बोल्न र हाततियार ल्याउन, मनाही छ।
* पानी खेर फाल्न र जनावर ल्याउन पाइने छैन।
* RSG लटमा भएका सबै बाटाका नियम र संकेतलाई पालना गर्नु पर्ने छ।
* बगैचालाइ सुरक्षित  र सान्ती रारवने।
* अक्टोबर २० तारिका दिन बगैँचा सफा गर्नु पर्ने छ।
* पानी विषयमा मुद्दा नलगौनु र नलर्नु।

 माथीका कुनै पनि नियम उलंघन् गरेमा,गार्डेन पाइने छैन।

___________________________________         _________________________   
                               नाम                                                           साइन
                                                                                                
 _________________    _______________________      _________________
              तारिक                                   भासा                               बारी  नम्बर

 _____________________          ____________________________________
                फोन नम्बर                                                         इमेल

________________________________________________________________
Address, City, Zip


Contact me by:    Email  ☐    Facebook  ☐    Phone  ☐   Text ☐

____________________________         _______________________________
        Print Interpreter name                                       email or phone      


(Put any comments on the other side of this page)