Copyright © All Rights Reserved yoursite.comm
Rice Street ​​Gardens

Things to do at year end:

See information in English, Karen, Hmong and Napali below:


              महत्त्वपूर्ण Rice street  बगैचा को  जानकारी
सबै बगैचा को  काम  गर्ने दिन
बालीनाली उठाउने दिन: Saturday September 17       समय:10 am to 1 pm
 सफा गर्ने  दिन: Saturday October 15                      समय:10 am to 1 pm
सबै बेरा र लठ्ठी हरू लाई  हटाउनु  होला.अन्तिम दिन हो October 15,बगैचा  सफा गर्न  को  लागो। 
तपाइँ  ले  बगैचा  सफा गर्नु  भएन भने, अर्को साल  बगैचा पाउनु हुने छन 
 

2017 Rice street बगैचा सम्झौता
2017  Rice street garden को सहमती पत्र चर्च मा गएर ल्याउनु होला अथवा ईन्टरनेटमा पनि जान सक्नु हुन्छ।
सबै कागज भरेर बगैचामा काम गर्ने दिन फिर्ता गर्नु होला अथवा कागजको पछाडी पट्टी भएको ठेगानामा पनि पठाउन सक्नु हुने छ।